21/4/2019
בנק יהב 3=11
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

חשוב לדעת - לקראת פתיחת שנת הלימודים התשס"ח

חשוב לדעת - לקראת פתיחת שנת הלימודים התשס"ח

 

 

 

 

 

 


תשלומי הורים לשנת הלימודים התשס"ח

 

ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גבייתם של תשלומי החובה והרשות לשנת הלימודים התשס"ח וכן את גביית התשלום עבור הזנה בבתי הספר ובישובים בהם מתקיים מפעל ההזנה.

את החוזר ניתן יהיה למצוא באתר בקרוב. בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות אל מרכז המידע של המשרד בטלפון חינם: 1-800-25-00-25.

 

 

 


רישום תלמידים למוסדות חינוך

 

תאריכי הרישום לגני ילדים ובתי ספר מעוגנים בחוק לימוד חובה. על פי החוק, על ביצוע הרישום מופקדות הרשויות המקומיות, כל אחת בתחומה.

בהתאם לזכות הניתנת ע"פ החוק בנושא, רשאי הורה לתלמיד בכיתות א'-ט' להגיש ערעור על החלטת הרשות מקומית בפני מנהל מחוז במשרדנו. החלטת מנהל המחוז היא סופית ומחייבת הן את הרשות המקומית והן את ההורים.

 

 

 


  

תקנון בית ספרי

 

תקנון בית ספרי כולל עקרונות יסוד משותפים לכל מוסדות החינוך, כל המידע הנדרש לתפקודו של התלמיד בבית הספר, נושאי משנה ספיציפיים לכל בי"ס בפני עצמו וכן כללי אכיפה מציאותיים ומחייבים.

אין חובה לקבוע תקנון חדש בכל שנה אולם בבתי הספר בהם קיים תקנון יתבקשו התלמידים לתת משוב על התקנון הקיים ובתאם לצורך ינוסח תיקון לתקנון, או אף במקרים מסוימים יחולו שינויים של ממש.

 

 

 


 הפסקה מתוקה

 

בבתי ספר רבים רווחת התופעה הפסולה של מכירת ממתקים לתלמידים וקיום "הפסקה מתוקה". על המוסד החינוכי להימנע לחלוטין מקיום "הפסקות מתוקות" או מכל פעילות שבה נמכרים לתלמידים מוצרי מזון עתירי סוכר ועתירי שומן, מהלך המנוגד למטרה החינוכית שמערכת החינוך הציבה לעצמה כדי למנוע השמנה בקרב ילדים.

 


 פרסומת מסחרית במוסדות החינוך

 

פרסומת מסחרית היא כל הודעה ברבים, כגון במודעות, בחוברות, בפלקטים, בחומרי פרסום של אביזרים, וכן מכירה, שירות או שיווק של מוצר או של אירוע שאינו בטיפול ישיר של משרדי הממשלה.

 

השימוש בפרסומת מסחרית במוסדות חינוך ללא קבלת היתר של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית במשרדנו הוא עבירה על החוק.

הועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית אוסרת את הדברים הבאים:

 

  • מגע ישיר של המפרסמים עם תלמידים.
  • חלוקת חומר פרסומי ושיווקי.
  • חלוקת מתנות ושוברים להגרלות.
  • קבלת פרטים מזהים מתלמידים.
  • החתמת תלמידים על מסמכים.
  • פרסום של שמות מותגים ומוצרים של אביזרי לבוש וציוד.

 

 

 

 

 

 


יום ראשון ללימודים

היום הראשון ללימודים יתחיל בכל הכיתות (א' – י"ב) בשעה שמונה בבוקר, והתלמידים יימצאו בבית הספר עד השעה 12:00, לפחות.

 

בגני ילדים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון.

 

בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 3-4 יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00 ומהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם.

 

 


מספר תלמידים בכיתה

המספר המקסימאלי של ילדים בגן חובה הוא 35
המספר המקסימאלי של תלמידים בכיתות א' – י' הוא 40
המספר המקסימאלי של תלמידים בכיתות י"א – י"ב הוא 38

 

 


הרכב התלמידים בכיתות

המנהל יקבע, לפי הצורך, את הרכב הכיתות וקבוצות הלימוד בהתאם לסיכומי ההישגים הלימודיים של התלמידים, הדיונים במועצה הפדגוגית על תלמידים עולים ונשארים ולאחר קבלת מידע מן הרשות המקומית על תלמידים חדשים ומועברים.

 

 


ילדי עובדים זרים

חוק לימוד חובה חל על כל ילד הגר בישראל, ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין במשרד הפנים. הוראה זו חלה גם על ילדי עובדים זרים בגיל חינוך חובה השוהים בישראל, ללא קשר למעמדם הפורמאלי של הוריהם.

 

 


הימנעות משיבוץ תלמיד בו מלמד בן משפחה

ככלל, יש להימנע משיבוץ תלמיד בכיתה שבה מלמד בן משפחה מדרגה ראשונההורה, אח, אחות, גיס וגיסה.

 

במקרים בהם אי אפשר להימנע ממצב זה, על מנהל בית הספר לפנות אל מנהל המחוז או אל מי שהוסמך מטעמו ולקבל את אישורו.

 

 


השארת ילד בגן לשנה נוספת

בתחילת שנת הלימודים, בפגישה הראשונה של הגננת עם כלל ההורים, תביא הגננת לידיעתם את התהליך ואת הנוהל של קבלת החלטה בדבר הישארות ילד בגן שנה נוספת.

 

בתהליך קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת שותפים ההורים, הגננת ופסיכולוג הגן תוך היוועצות בגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד, ככל שישנם כאלה.

 

במקרים של חילוקי דעות בין הגננת ופסיכולוג הגן ובין ההוריםיכריעו הורי הילד.

 

 


הורדת ילד מכיתה א' לגן

אין להוריד חזרה לגן ילדים שעלו לכיתה א'.

 

 


טלפונים סלולאריים במוסדות החינוך

מורים ותלמידים לא ישתמשו בשעות הלימודים או במסגרת פעילות אחרת במוסד החינוכי בטלפון סלולארי.

 

על המורים ועל התלמידים שברשותם טלפון כזה להקפיד לסגור אותו לפני היכנסם לשיעור.

 

 


מלגות לתלמידים

לאור האירועים הביטחוניים שפקדו את אזור הצפון, החליטה שרת החינוך, להגדיל את תקציב המלגות עבור תלמידים נזקקים.

 

באמצעות הגדלת התקציב יוכל משרד החינוך לסייע לכמות גדולה יותר של תלמידים ממשפחות מתקשות. הסיוע נועד להצטיידות באביזרי לימוד וכן להשתתפות בהוצאות עבור פעילות חינוכית וחברתית המתקיימת מחוץ לבית הספר כגון פעולות של"ח וטיולים.

 

את הבקשה לסיוע יש להפנות באמצעות בית הספר, אשר יעבירו את הבקשות אל קרן המלגות במשרד החינוך.

 

 


חיפוש כלי נשק בתיקי תלמידים

מנהל המוסד החינוכי או סגנו רשאים להתיר עריכת חיפוש בכליו של תלמיד על ידי שוטר או שומר שהוסמך לכך בחוק, בתנאי שהתעורר חשד מבוסס שתלמיד פלוני מחזיק בכלי נשק ולא נמצאה דרך אחרת לאתר את הנשק.

 

 


משקל ילקוט

משקל הילקוט, לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו ולחוסנו של התלמיד, ולא יעלה על 15% ממשקל הילד.

 

 


איסור עישון

חל איסור על עישון בכל שטח המוסד החינוכי, ובכלל זה בחדר המורים ובחצר. מנהל בית הספר אינו רשאי להתיר קיומם של פינות או חדרי עישון לתלמידים בין כותלי המוסד. מנהל המוסד רשאי להקצות חדר עישון למורים ולעובדים בלבד.

 

 


איסור גביה על הרשמה למוסד חינוכי

אין לגבות תשלום עבור הרשמת תלמידים למוסדות חינוך, ואין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו.

 

 


איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום

יש להימנע מפגיעה בתלמיד בשל אי יכולתם של הוריו לעמוד בתשלומים המוטלים עליהם. כל נושא התשלומים יטופל ישירות מול ההורים, בלי לערב את התלמידים.

 

 


זכות בית הספר שלא לשתף בפעילות תלמיד שהוריו לא שילמו

במקרה של הורים שלא שילמו עבור פעילות כלשהי, שלא עקב מצבם הכלכלי, לא ישותף התלמיד באותה פעילות.

 

 


תרומות לבית הספר

הורה רשאי לתרום למוסד חינוכי כל כסף וכל שווה כסף, אולם מנהל מוסד חינוך אינו רשאי להתרים הורים או לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי.

 

אין לחייב הורה להרים תרומה כלשהי, ואין למנוע שירות מתלמיד שהוריו לא הרימו את התרומה.

 

מנהל מוסד חינוך רשאי לקבל תרומה מידי כל אדם שאינו הורה – זולת מפלגה – אם ייעד אותם התורם למוסד או לתלמידים המתחנכים בו.

 

 


תלבושת אחידה

בכל בית ספר שטרם הוחלט בו על הנהגת תלבושת אחידה יערך דיון על הנהגתה או על כללי לבוש אחרים.

 

ההחלטה בדבר הנהגת תלבושת אחידה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי-דמוקרטי, שיהיו שותפים לו צוות בית הספר, התלמידים וההורים.

 

הנהלת בית הספר רשאית להחליט על הגבלות בלבוש ובהופעה הכללית, ובכלל זה תספורת, איפור, תכשיטים, סוג הנעליים וכו'.

 

אי הופעה בתלבושת אחידה, כמו גם אי עמידה בכללי לבוש והופעה, ייחשבו להפרת משמעת.

 


 

המידע לקוח מתוך אתר: פניות הציבור (של משרד החינוך)

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
גיליון 725 של קו לחינוך

לא מנויים על קו לחינוך? הירשמו עכשיו ללא עלות

        


קו לחינוך, היסמין 1 רמת אפעל. 03-6354484

באנר שמאל 1 270 125
אחוה תואר שני
בנק יהב
חינוך בארץ ובעולם

משרד החינוך יצמצם את ההטבות הניתנות לתלמידים בעלי לקויות למידה
מספרם של התלמידים בעלי לקויות למידה במערכת החינוך עלה בשנים האחרונות בצורה תלולה. בתיכונים לא מעטים, בעיקר ביישובים מבוססים, מגיע מספר התלמידים שאובחנו כלקויי למידה ומקבלים התאמות בבחינות והטבות שונות ל-25% מכלל התלמידים. מסתבר, כי משה"ח לא נערך לעלייה זו. כך, בכנס שהתקיים סמוך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ב, אמר מנכ"ל משה"ח היוצא, ד"ר שמשון שושני, כי משה"ח לא צפה את הגידול העצום במספר התלמידים לקויי הלמידה בשנתיים האחרונות, ואינו מסוגל להתמודד עמו בתקציבו הנוכחי. לדבריו, החל מהשנה יפעל המשרד לצמצום מספר בעלי לקויות הלמידה ותלמידים לקויי למידה לא יקבלו תוספת שעות, אלא במקרים החמורים. ואכן בימים אלו מתחיל משה"ח בפעולה לצמצום מספר התלמידים לקויי הלמידה המקבלים תוספת שעות ותגבור. לחילופין מתכוון המשרד להעניק לצוותי המורים בבתיה"ס, שלא תמיד מיומנים בעבודה עם התלמידים לקויי הלמידה, תמיכה לעבודה עמם בתוך המסגרת הרגילה. במשרד מכנים פעולה זו "מתן מענה דיפרנציאלי להכלת תלמידים".

 -  הסחות דעת, חוסר מנוחה והיפראקטיביות הם מאפיינים שיכולים לפגוע בריכוז בלימודים, בחיי החברה ובהתפתחות האישית. קיימות שיטות טיפול בבעיות קשב ואנשים המתמחים בתחום זה עוזרים להתגבר על בעיות ולשפר את התפקוד למי שסובל מהם. עדיף להגיע בשלב גילוי מוקדם כדי למנוע דימוי עצמי נמוך, פגיע בהישגים לימודיים ובעיות התנהגותיות וחברתיות. במקרה של חשש לבעיית קשב וריכוז, מומלץ מאוד לקחת את הילד לאבחון ובמידת הצורך להתאים לו את הטיפול המתאים.

דרונט בניית אתרים
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך