14/7/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

כל מה שלא רצית לדעת על התוכנית להסבת אקדמאים להוראה

16/10/2009
 1500 איש נרשמו בשבועיים האחרונים לתוכנית להסבת אקדמאים להוראה. מתוכם ייבחרו רק 500. מה מציעה להם המדינה ומדוע היא לא מציעה תוספות אלה למורים שבורחים כל שנה ממערכת החינוך? מה מציעים למועמדים הבאנו כאן. על השאלה השנייה מישהו שם במרומי המשרד צריך לתת תשובה.

תנאי העסקה

מועמדים שיתקבלו לתוכנית, בהתאם לתנאי הקבלה המפורטים לעיל, יחתמו על חוזה העסקה אישי אשר במסגרתו יפורטו תנאי השכר בתקופת ההכשרה ותנאי השכר בתקופת ההעסקה, בהתאם למפורט להלן.

  • תקופת ההכשרה - מ-29.11.2009  ועד 30.8.2010 .
  • תקופת העסקה והתחייבות - התחייבות ל- 3 שנות עבודה החל מספטמבר 2010 וכן המשך ליווי והדרכה כמקובל במערכת.
  • תקופת העסקה והתחייבות שנייה - למועמדים שיימצאו מתאימים על ידי משרד החינוך תהיה אפשרות להתחייבות לשנתיים נוספות (סך הכל 5 שנים מספטמבר 2010) עם מענק חתימה מוקטן בשנת עבודתם הרביעית ומימון לימודי תואר שני למועמדים שאין להם תואר שני.

תגמול בתקופת ההכשרה

  • תגמול ב תקופת ההכשרה יהיה שונה עבור משתתפים הזכאים לדמי אבטלה, ואלו שאינם זכאים.
  • עבור משתתפים הזכאים לדמי אבטלה : יהיו רשאים להמשיך להינות מ 70% מדמי האבטלה כפי שנהוג בהכשרה מקצועית המוכרת על ידי המדינה (ע"פ חוק ביטוח לאומי) כל עוד תקופת זכאותם בתוקף.
  • משתתפים אשר אינם זכאים לדמי אבטלה, או שמעדיפים שלא לקבל דמי אבטלה למרות זכאותם, או שזכאותם לדמי האבטלה תסתיים במהלך ההכשרה, יהיו זכאים למלגת קיום חודשית בסך 2000 ₪ בחודש .
  • משתתף שלא יעמוד במחויבויות התוכנית יחוייב להחזיר את הסכום המלא של שכר הלימוד ששולם עבורו וכן את מלוא המלגה ששולמה עבורו. 

תחולת הסכמים קיבוציים

  • על עובדי ההוראה שיועסקו במסגרת התוכנית, בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות, יחולו תנאי ההעסקה הקבועים בהסכמים הקיבוציים של עובדי הוראה. תנאי ההעסקה החלים במסגרת רפורמת "אופק חדש" יחולו על עובדי ההוראה בהתאם לכללי התחולה הקבועים בהסכם הקיבוצי בעניין הרפורמה מיום 25.12.08.
  • מורה שישובץ בחטיבת הביניים בתום 3 השנים, ישובץ על פי הסכם 'אופק חדש' ויוכל להיכנס למסלול של 'קביעות' במערכת החינוך (הכרה בשנות ותק שמוכרות לשכר, וב'פיתוח מקצועי' של המורה בהתאם לכללי הקידום בדרגות ב'אופק חדש').
  • מורה שישובץ בחטיבה העליונה בתום 3 השנים, ישובץ על פי ההסכמים הקיימים לעובדי הוראה בחטיבה העליונה, או בהתאם לתנאי הרפורמה בחטיבה העליונה ככל שתגובש בעתיד, ויוכל להיכנס למסלול של 'קביעות' במערכת החינוך (הכרה בשנות ותק שמוכרות לשכר בהתאם לכללי ההסכמים הקיימים).

 מסלול התחייבות רגיל

א.    במהלך תקופת ההעסקה יהיו מועסקים המועמדים כאמור, בחוזה אישי ,שבמסגרתו תנאי  השכר ישולמו על פי ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי הוראה, כאשר בנוסף יינתן מענק חתימה רבעוני אל מול התחייבות המועמד להשלמת תקופת ההתחייבות.

ב.    למשתלבים בחטיבת הביניים ישולם שכר ע"פ סולם השכר המשודרג  במסגרת הסכם 'אופק חדש'.

ג.    למשתלבים בחטיבה העליונה ישולם שכר ע"פ סולמות  השכר הישנים. במידה ותהיה רפורמה גם בחטיבות העליונות, תנאי השכר וההעסקה החדשים יחולו כמובן גם על  המועמדים שבתקופת ההתחייבות.

ד.    בנוסף לשכר על פי הסכמי השכר הקיבוציים,  ישולם לכל משתתף מענק חתימה במהלך 3 שנות ההתחייבות. המענק  ישולם אחת ל- 3 חודשים (אחת לרבעון). היקף המענק לעובד הוראה המשתלב בחטיבת הביניים (מתווה אופק חדש) יהיה 6,000 ₪ לרבעון (וסה"כ 24,000 ₪ לשנה) ולמשתלב בעבודה בחטיבה עליונה מענק חתימה בסך 9,000 ₪ לרבעון (וסה"כ 36,000 ₪ לשנה).

ה.    יש להדגיש, כי מענק החתימה המוגדל בחטיבה העליונה נועד לפצות על הפער בין טבלאות השכר הישנות לטבלאות השכר המשודרגות ב'אופק חדש'. ככל שתהיה רפורמה בחטיבה העליונה, יושווה מענק החתימה לזה שניתן בחטיבת הביניים וביסודי במסגרת 'אופק חדש'.

ו.     הזכאות למענק החתימה מותנית בעמידה בתנאי הקבלה לתוכנית, בכך שנמצא מתאים להיות משובץ בבתיה"ס בתום תהליך ההכשרה, כמפורט לעיל, וכן, שהתחייב למלוא תקופת ההתחייבות.

ז.    מענק החתימה אינו שכר לכל דבר ועניין ולא יובא בחשבון לעניין פנסיה תקציבית, לעניין חישוב תוספות אחוזיות, לעניין פיצויי פיטורין, ולא יופרשו בגינו הפרשות לקרן השתלמות או לקופת גמל או לקרן פנסיה צוברת, או לביטוח מנהלים.

ח.    במידה והתנאי בדבר התחייבות לשרת כל תקופת ההתחייבות כאמור אינו מתקיים, לא ימשיך להיות משולם מענק החתימה, וכמו-כן, על מפר ההתחייבות להחזיר את כל סכום מענק החתימה אשר שולם עד למועד ההפרה כאמור. בנוסף, יהיה על המשתתף להחזיר את  מלוא  עלות הכשרתו כמתחייב מהחוזה עליו חתום המשתתף.

ט.    חוזה ההעסקה האישי יתייחס לחובת ההשבה ולהסכמתו של העובד לניכוי ו/או קיזוז ממשכורתו או מכספים המגיעים לו עקב סיום עבודתו.

 

מסלול התחייבות מורחב (שנתיים נוספות. סה"כ 5 שנים)

א.    כאמור לעיל, במהלך תקופת ההתחייבות הרגילה (3 שנים) למועמדים שימצאו מתאימים על ידי משרד החינוך (בהתאם למנגנון הערכה מוסדר) תינתן האפשרות לחתום על התחייבות לשנתיים נוספות תמורת מענק חתימה מופחת לרבעון בשנת עבודתו הרביעית בלבד, וכן,  השתתפות במימון לימודי תואר שני לחסרי תואר שני. מועמדים שיימצאו מתאימים יידרשו לחתום על חוזה העסקה אישי נוסף, ובו התחייבות לשנתיים נוספות על פי האמור.

ב.    תנאי ההעסקה בשנתיים אלו יהיו בדומה לתנאי ההעסקה בתקופת ההתחייבות הרגילה, קרי, בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על עובדי הוראה, אם בחטיבה עליונה  ואם בחטיבת ביניים, כאשר בנוסף, יינתן מענק חתימה מופחת, בשנה הראשונה בלבד (מתוך השנתיים).

ג.     מובהר, כי מענק החתימה, וההשתתפות בשכר לימוד להשלמת תואר שני, אינם שכר לכל דבר ועניין ולא יובאו בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לעניין המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית, לעניין חישוב תוספות אחוזיות ולעניין פיצויי פיטורים, ולא יבוצעו בגינם הפרשות לקרן השתלמות, לקרן פנסיה או לקופת גמל אחרת.

ד.    הזכאות לתנאים המפורטים לעיל מותנית בעמידה בתנאי הקבלה לתוכנית, וכן, בכך שעובד ההוראה התחייב למלוא תקופת ההתחייבות ועמד בכל מחוייבויותיו בתוכנית זו.

ה.    במקרה בו עובד ההוראה יפר את התחייבותו לשרת במשך כל תקופת ההתחייבות, ייפסק התשלום של מענק החתימה וההשתתפות בשכר לימוד להשלמת תואר שני. כמו-כן, יהיה על מפר ההתחייבות להחזיר במלואו כל סכום אשר שולם עד למועד ההפרה כאמור בגין תשלומים אלו ובגין השתתפות בשכר לימוד להשלמת תואר שני.

ו.     במקרה בו משרד החינוך יפסיק את עבודתו של עובד ההוראה ייפסק התשלום של מענק החתימה, וההשתתפות בשכר לימוד להשלמת תואר שני, אולם עובד ההוראה לא יידרש להחזיר סכום ששולם לו בעבר בגין תשלומים אלו.

 

הדפסשלח לחבר הוסף תגובה
בנק יהב
באנר שמאל 1 270 125
אחוה תואר שני
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך