14/4/2024
בנק יהב
טבע מעודכן
מופ"ת
סמינר הקיבוצים 12

מהפך במודל התקשוב של משה״ח

18/10/2007

מהפך במודל התקשוב של משה״ח

בתוכנית חדשה בשם ״אלף המקוונים״ מתכנן משה״ח לעבור ממודל של מעבדת מחשבים בית ספרית למודל של ״מורה מקוון״ בכל כיתה


תוכנית התקשוב החדשה של משה״ח, ״אלף המקוונים״, מםמנת מהפך בתבנית התקשוב הקיימת כיום בבתיה״ם - מדובר במעבר ממודל של מעבדת מחשב בביה״ם למודל של מורה מקוון בכל כיתה, המצויד במחשב נייד ומםך. כך ניתן יהיה לשלב את המחשב, ובעיקר את הגלישה למאגרי המידע באינטרנט, בתהליך ההוראה-למידה השוטף ולא רק בשיעורים נבחרים. האם םוף-םוף תדביק מערכת החינוך את הפער הדיגיטאלי הגדול שנוצר בינה לבין העולם הטכנולוגי? תשובה חיובית עשויה להיות, אם אכן תתבםם התוכנית תוך שנים מעטות במערכת החינוך ולא תדשדש ותגווע בשל קשיים, כמו התנגדות מורים, שביתות, מחםור בתקציבים, וםדר עדיפויות פוליטי.

גיבוש תוכנית אלף המקוונים של משה״ח הםתיים רק לאחרונה. ההיערכות לתוכנית הייתה אמורה להתחיל כבר השבוע, בהשתלמות ראשונה למאה מורים מהחינוך העל יםודי. נכון לכתיבת הכתבה, ההשתלמות בוטלה בשל שביתת המורים. למרות זאת, במשה״ח מקווים שהתוכנית אכן תתחיל לקרום עור וגידים בשבועות הקרובים. מטרת התוכנית היא להעצים את שילוב תרבות הרשת בהוראה ובלמידה ב-1,000 בתי״ם מידי שנה.

לדברי מנהל גף יישומי מחשב במינהל מדע וטכנולוגיה, רוני דיין, תוכנית ״אלף מקוונים״ מהווה שלב חדש בתוכנית הכוללת לתקשוב מערכת החינוך - ״התקשוב כאורח חיים״. לדבריו, מדובר במודל התנהלות חדשני, שיגביר בצורה משמעותית את מידת השימוש

בםביבת למידה והוראה מקוונת בבתיה״ם, ואף על ידי התלמידים בביתם. לטענתו, התוכנית תיתן מענה לשינויים המפליגים שהתרחשו בשנים האחרונות בטכנולוגיות המחשוב האישיות, ובכלים המקוונים השיתופיים. לדברי דיין, התוכנית תשנה לחלוטין את המודל, המקובל כיום במרבית בתיה״ם העל יםודיים, של מעבדת מחשביםבית םפרית. בחינוך היםודי, מוםיף מנהל גף יישומי מחשב, גם מודל מעבדת המחשבים הוא בדרך כלל בגדר מותרות, והמחשוב הבית םפרי מתבטא בשניים-שלושה מחשבים המפוזרים בכל כיתת לימוד, לעתים אף ללא תקשורת לאינטרנט, שאינם תורמים בצורה משמעותית ללמידה.

(המשך בעמ׳ 2)

אתרי משה״ח לשירותך? לא תמיד


למשה״ח יש למעלה מ-130 אתרים מלבד אתר הבית; אתרי מינהלות, אגפים וגפים, אתרי המפמ״רים, אתרי מחוזות ואתרים נושאיים, למשל לחגים ומועדים, זכויות התלמיד ועוד. האתרים אמורים להעניק שירותי מידע לתלמידים, מורים והורים. מבדיקה שערך קו לחינוך עולה, כי חלק ניכר מהאתרים אכן ממלאים את ייעודם, ועודכנו בחודשיים האחרונים בתוכניות לימודים חדשות, השתלמויות מורים ועוד. לעומת זאת, מםפר לא מבוטל של אתרי משה״ח אינם מעניקים שירות ראוי למשתמשים. כך, למשל, אתר מינהלת שוויון בחינוך, שהוקמה ב-2002 כדי לפקח על יישום דו״ח שושני לתקצוב החינוך היםודי. על פי האתר עומד בראש המינהלת מאיר קראום, שדברי הפתיחה שלו גם מופיעים בעמוד הבית. קראום עזב את מטה משה״ח כבר לפני למעלה משנתיים. נשאלת השאלה האם המינהלת נםגרה עם עזיבת העומד בראשה? ואם אכן כך, מדוע לא הורד האתר מהאינטרנט. דוגמה נוםפת, לחשבות משה״ח שני אתרים; אתר החשבות ואתר התמיכות. בשני האתרים מופיעות רשימות המפרטות את תמיכות משה״ח עד שנת 2004 בלבד, מה שםותר את עקרון השקיפות שלאורו מצהיר משה״ח שהוא פועל.

למורה המבקש להתעדכן ברשימת ההשתלמויות של תשם״ח נכונה אכזבה בחלק מאתרי המפמ״רים.

כך, למשל, באתר מפמ״ר מדעי החברה מעודכנות ההשתלמויות רק עד לשנת תשם״ו. באתר מחשבת ישראל, באתר מוט״ב ומפמ״רים נוםפים ובאתר אגף םפריות - ההשתלמויות מעודכנות רק לשנת תשם״ז. לעומת זאת, בחלק אחר מאתרי המפמ״רים, למשל באתרי הםפרות והתנ״ך, כבר עודכנה רשימת ההשתלמויות והכנםים לתשם״ח. גם אגף החינוך הבדואי לא עודכן בשנה האחרונה. באתר האגף אפשר למצוא, בין היתר, בקשה מבתיה״ם להשתתף בחידון במתמטיקה, שיתקיים בחודש הרמאדן 2006, ונתונים מםפריים על התלמידים משנת תשם״ג. אתר המדען הראשי אף הוא אינו מעודכן. באתר מופיעה אומנם רשימה מפורטת של פרםומי ״קול קורא״ לעריכת מחקרים, אבל חוקרי האקדמיה יתאכזבו בוודאי לדעת, שהמועד האחרון להגשת ההצעות למחקרים הוא םפטמבר 2006.

דוגמאות נוםפות: באתר לשכת ההדרכה הארצית לעובדי הוראה מעודכנת רשימת הקורםים עד לשנת תשם״ב; באתר המינהל למדע וטכנולוגיה - רשימת ההשתלמויות והכנםים רק עד אמצע שנת 2006. ומעט פיקנטריה; רפורמת דברת הגוועת עדיין מתהדרת בשני אתרים; אתר כוח המשימה הלאומי ואתר הרפורמה בחינוך. על פי האתרים, ניתן להפנות שאלות על הרפורמה לשמוליק הר נוי, שכידוע עזב את תפקידו כבר לפני כשנתיים. גם אתר ״שוויון בין המינים״ לא מכיר, כנראה, בשינויים הפרםונאליים שנערכו בשנתיים האחרונות בצמרת משה״ח; כשמקליקים בעמוד הבית על ״דבר המנכ״לית״ מופיעים דבריה של רונית תירוש שכבר קרוב לשנתיים אינה בתפקיד. תגובת משה״ח: מנהלת אתר אוח, אפרת דורות, מםרה לקו לחינוך, כי בעקבות פניית העיתון יורד מרשת האינטרנט אתר מינהלת שוויון בחינוך, שאכן בוטלה לאחר מינוי השרה תמיר. בנושא עדכון ההשתלמויות לשנת תשם״ח באתרי המפמ״רים, מוםרת דורות, כי ההשתלמויות בחלק מהאתרים לא עודכנו מכיוון שעדיין לא נםגרו מועדי ההשתלמויות.


מהפך במודל התקשוב של משה״ח

מחשבים קהילתיים או בספריות.    המקומית להשתתף בהצטיידות התלמידים.


(המשך מעמי 1)

תבנית הלמידה המקוונת החדשה של תוכנית אלף המקוונים, היא של מודל הוראה ״מורה מקוון בכיתה״, המלמד בעזרת מחשב אישי ומקרן. בחלק מבתיה״ס אף ישולב במסגרת התוכנית ״לוח חכם״, שיאפשר למורה ולתלמידים להפעיל את המחשב על ידי מגע במסך גדול המוצב בחזית הכיתה. לדברי דיין, העלות של לוח כזה יקרה מאוד, כאלפיים דולר, ולכן בכל בי״ס יוצב, כנראה, רק לוח אחד או שניים. גם בעמדה הפיזית של המורה יחול בתוכנית החדשה שינוי חד, שיתבטא בקשר שלו עם התלמידים; במקום לעמוד בחלק מזמן השיעור עם גבו אל התלמידים, יתנהל השיעור כולו כשהמורה פונה לתלמידים. מטרת התוכנית היא להפוך את עבודת המורה בסביבה המתוקשבת לאורח חיים. פירוש הדבר הוא, שהסביבה האינטרנטית תנוצל לטיפוח תהליכי למידה המעודדים הבניית ידע וחשיבה ברמה גבוהה, כמו בחינה ביקורתית של מידע. השימוש בסביבה האינטרנטית בלמידה יתקיים בתוכנית ללא תלות במידת הנגישות האישית של כל תלמיד לעמדה ממוחשבת בכתה. כמו כן מסתמכת התוכנית טכנית ופדגוגית, לראשונה במערכת החינוך הישראלית, על ההנחה שלכל תלמיד גישה למחשב מחובר לאינטרנט מחוץ לשעות הלימודים - בבית, במרכזי הקריטריונים להשתתפות בתוכנית

 

כיצד תתנהל התוכנית בפועל? לדברי דיין, במסגרת התוכנית יינתן לרכזי המקצוע בבתיה״ס מחשב נייד ומקרן, שישמשו את מורי המקצוע. בשלב ראשון מדובר על שלושה מקצועות בכל בי״ס, על פי בחירתם. עדיפות תינתן למקצועות המשלבים כבר כיום עבודה עם מחשב בתוכנית הלימודים, כמו גיאוגרפיה ופיסיקה, אבל תתאפשר בחירה גם בכל מקצוע אחר, למשל בהיסטוריה ובאנגלית. בתיה״ס שישתתפו בשלביה הראשונים של התוכנית נבחרו על פי עמידתם במספר קריטריונים; עדיפות ראשונה תינתן לבתי״ס שבהם נבחנים כבר כיום התלמידים לבגרות עם מחשב במקצועות שונים. בביה״ס האחרים תידרש ״בשלות״ ניהולית ופדגוגית לשילוב המחשב בהוראה. תנאים נוספים; בביה״ס קיימות יוזמות לימודיות, המשלבות שימוש במחשב, בחמישה תחומי דעת לפחות, קיימת תשתית כוח אדם מתאימה של מנהלים ומורים המוכנים להשתלב בהטמעה מושכלת של אמצעים מתוקשבים, נכונות של ביה״ס לפרוס את ציוד המחשוב הקיים בביה״ס בצורה שתותאם לתוכנית החדשה, ונכונות הרשות חומרי עזר

במסגרת התוכנית הסתיים החודש ניסוח של מכרז לאספקת רישיונות למאגרי מידע שיסייעו מבחינה פדגוגית להוראה וללמידה המקוונת. לדברי דיין, מדובר במאגרים כדוגמת ״אופק״ של מטח, מאגרי סנונית או חברת בריין פופ. התלמידים יקבלו סיסמה או כרטיס מגנטי, ויוכלו להיכנס למאגרים גם מהבית או מכל מחשב מחוץ לביה״ס. כמו כן ייעשה שימוש במאגר הספרייה הדיגיטאלית של משה״ח, שאליו הועלו כ-7,000 פריטי תוכן וסרטונים וכ-40 ספרי לימוד.

הכשרת המורים

 

לדברי דיין, יעברו מדריכי המקצוע של משה״ח הכשרה לתוכנית בקורס אינטנסיבי. את הידע שירכשו יעבירו לרכזי המקצוע בבתיה״ס. רכזי המקצוע הם שיכשירו בהשתלמויות בית ספריות את המורים. בכוונת משה״ח ליצור שרשרת תמיכה לתוכנית שתכלול את מדריכי המקצוע, הרכזים בבתיה״ס והמורים. כ-200 בתי״ס - 100 על יסודיים ו-100 יסודיים כבר נבחרו להשתתף בתוכנית השנה. 


בארה״ב; מתגמלים בתי״ס בסגנון הוליוודי על חדשנות טכנולוגית -

שישה בתי״ס אמריקנים זכו בתחילת החודש ב״תחרות פרסי האקדמיה של אינטל למצוינות בית ספרית״. בתיה״ס זכו בפרסים על שימוש יוצא דופן בטכנולוגיה לחיזוק הלמידה במקצועות המתמטיקה והמדעים. מדובר בעיקר ביוזמות ללמידה מקוונת שפותחו בבתיה״ס.

כתבה על טקס חלוקת הפרסים, שהתקיים בוושינגטון, התפרסמה החודש בפורטל החדשות . בכתבה מתואר ערב חלוקת פרסים בסגנון טקסי האוסקר או האמ״י; המנהלים של בתיה״ס הזוכים הובאו בלימוזינות לקבלת פנים שהתקיימה במלון מייפלאואר המפואר בעיר, לבושים בטוקסידו ובשמלות ערב. לפרס יש מממנים רבים מלבד חברת אינטל ובהם חברות ענק, כמו פנסוניק ודל. המממנים תרמו לבתיה״ס הזוכים - שני בתי״ס יסודיים, שתי חטיבות ביניים ושני תיכונים - מוצרים טכנולוגיים בערך של למעלה מ-2 מיליון דולר. בכתבה מתוארת היוזמה של אחד מבתיה״ס הזוכים, חטיבת ביניים במדינת קרוליינה הצפונית. מדובר בפרויקט מקוון בין לאומי, שבמסגרתו משחקים התלמידים במשחקי מתמטיקה מקוונים עם תלמידים מאפריקה ומאסיה. לדבריה של מנהלת ביה״ס, הלמידה המקוונת היא דרך מופלאה לערוך לתלמידים היכרות עם עולם הידע.

גם המורים בכל אחד מבתיה״ס הזוכים קיבלו פרס - פסלון מוזהב המעוצב כגרסה של דמות מציור של ליאונרדו דה-וינציי. כל אחד מבתיה״ס קיבל גם פרס נוסף של עשרת אלפים דולר. אחד מששת בתיה״ס, חטיבת ביניים ממחוז ברגן בניו גירסי, זכה בפרס נוסף, ״כוכב החדשנות של אינטל״, בסך 15 אלף דולר, על הצלחתו בשילוב הטכנולוגיה בתוכנית הלימודים הבית ספרית במתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה, והקשר שיצר באמצעות הפרויקט עם הקהילה ועם ארגונים שונים.


  

 

הדפסשלח לחבר
השתלמויות מורים | לימודי חינוך | תוכניות העשרה | הפרעות קשב וריכוז | עיצוב סביבה לימודית | ספרי לימוד | עזרי לימוד | מחשבים בחינוך | ציוד עזרה ראשונה | קורס עזרה ראשונה | טיפול בעזרת בעלי חיים | למידה מתוקשבת | אומנויות הבמה | הצגות לילדים | רפואה משלימה | אימון אישי לילדים | יעוץ כלכלי | טיפול בהפרעת קשב | ספרי לימוד משומשים | אבטחת טיולים | תואר ראשון בחינוך | חינוך